Vid supporterklubbens årsmöte  valdes följande styrelse:

Till ordförande på en tid av ett år omvaldes Tommy Niesel.

Till ledamöter på en tid av två år valdesHasse Karlsson och Johnny Persson

Gunnar Andersson och Kurt Lundin har ett år kvar på sina mandat.

Inge Olsson omvaldes på två år som uppleant.Wolge Rainé kvarstår ett år.

Som revisorer omvaldes Gunnar Engstrand och Agne Andersson och till resvisors-suppleant Tore Seger på en tid av ett år.

Till valberedning omvaldes Lars Bjergestam (sammankallande) och Lars Hjelmberg.