Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


För  Karlstad  Bollklubb  stiftad  den  23  oktober  1923

Antagna den 23 oktober 1923

Reviderade i februari 1983 och i mars 2009

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

”IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING”

Idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och  ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska  principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

 

§ 1                 Föreningens namn och representationsdräkt

Föreningens namn skall vara Karlstad Bollklubb – i förkortad form benämnt KBK.

Föreningens hemort skall vara Karlstad.

Representationsdräkten skall vara blå tröja, vita byxor och blå strumpor.

Lag äger ej rätt att företräda föreningen under annat namn eller andra färger.

Styrelsen får i undantagsfall besluta att göra avsteg under kortare tidsperiod om huvudsponsor kräver detta.

När övergripande tävlingsbestämmelser föreskriver skyldighet att byta till reservställ får andra kulörer användas.

 

§ 2                 Ändamål och målsättning

Föreningen har som ändamål att utöva fotbollsverksamhet och verka i enlighet med

idrottens mål och inriktning.  KBK:s målsättning är

att väcka intresse för fotbollsspelet

att bedriva fotbollsverksamhet inom alla åldersklasser för ungdomar

att spela fotboll så högt upp i seriesystemet som möjligt

att upprätthålla en god kamrat- och idrottsanda

att aktivt verka för en dopingfri idrott

 

                                                                                                                  

 § 3                 Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Fotbollsförbundet, SvFF, och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund, RF. Föreningen är medlem i Värmlands Fotbollsförbund, VFF.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar och tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av de överordnade idrottsorganen.

På begäran av dessa organisationer är föreningen skyldig att ställa sina handlingar till deras förfogande samt överlämna begärda uppgifter.

 

§ 4                 Beslutande organ

Beslutande organ i föreningen är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 5                 Firmatecknare

Föreningen tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

§ 6                 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

 

§ 7                 Stadgetolking

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om situation uppstår som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen för att därefter tas upp vid nästa årsmöte.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

§ 8                 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

För ändring av föreningens namn eller dräktkulörer  fordras dock beslut enligt § 1.

 

§ 9                 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet jämte bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart  delges SvFF och VFF.

 

                                                                                                                        

MEDLEMMAR

 

§ 10               Medlemskap                                           

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Begäran om medlemskap skall vara åtföljd av betald medlemsavgift.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer

att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas.

Beslut om vägrat medlemskap får av den berörda överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar

Genom beslut av ordinarie årsmöte kan medlem utses till hedersmedlem.

 

§ 11               Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed

omedelbart lämnat föreningen.  Medlem som inte betalat medlemsavgift under två på varandra

följande år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

§ 12               Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen försummat att betala

beslutade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppen-

barligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen

fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i RF:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne

medlemmen på föreskrivna avgifter.

 

§ 13               Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • skall betala medlemsavgift och övriga avgifter som beslutats av styrelsen. Ständig medlem betalar en engångsavgift som fastställs av årsmötet.
 • skall ha löst medlemskap för att få representera föreningen i tävlingssammanhang
 • skall följa föreningens stadgar och de beslut som i vederbörlig ordning fattats av styrelsen eller andra organ inom föreningen

Medlem

 • har rätt till deltagande i föreningens tränings- och tävlingsverksamhet samt övriga sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
 • som är hedersmedlem är befriad från avgifter har rätt till fritt inträde vid föreningens hemmamatcher

Medlem

 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • har inte rätt att låna ut eller överlåta sitt medlemskort                                                                                                                                                              

 

§ 14               Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem äger rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är

vedertagna inom idrottsrörelsen.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna

så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige,

skall SvFF ge sitt samtycke. Styrelse/sektionsstyrelse kan tillfälligt avstänga medlem från

träning/tävlingsverksamhet om denne uppträtt olämpligt och därmed skadat föreningens

verksamhet och anseende.                                                                  

 

 

ÅRSMÖTE OCH  EXTRA MÖTE

 

§ 15               Tidpunkt, kallelse

Föreningen skall hålla årsmöte före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet informera medlemmarna

eller kungöras i ortspressen och på föreningens hemsida. Kallelse med förslag till dagordning vid

mötet skall anslås på hemsidan och i klubblokalen en vecka före mötet.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanläggning med annan förening

eller annan fråga av väsentlig betydelse skall detta anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet föreningens kansli.

 

§ 16               Förslag till ärende på årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

§ 17               Rösträtt

Medlem som är upptagen i röstlängden och under verksamhetsåret fyller 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Röstlängden skall uppta de medlemmar som erlagt medlemsavgift för närmast föregående kalenderår samt fullgjort de förpliktelser mot föreningen som betämts av årsmötet.

 

§ 18               Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

§ 19               Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i § 8 och 9 nämnda fallen avgörs alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstningen sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det, skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag

 

§ 20               Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

§ 21               Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Sektionsstyrelsernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt årsredovisning med resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning samt årsredovisning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Val av:
  A föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
  B sex ledamöter i styrelsen för en tid av två år (tre ledamöter omsätts varje år).
  C fyra suppleanter i styrelsen med en för dem fastställd turordning för entid av två år (två ledamöter omsätts varje år).
  D två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  E tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall väljastill sammankallande
 12. Godkännande av sektionsstyrelse i A-  resp U-sektion.
 13. Behandling av förslag,som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmöte, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
 14. Övriga frågor.
 15. Avslutning.

 

§ 22               Extra möte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, när en revisor eller minst en tiondel av föreningens

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och

innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en skriftlig begäran om extra möte skall den inom 14 dagar kalla

till extra möte vilket skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse jämte dagordning för extra möte meddelas medlemmarna på samma sätt som till

ordinarie möte.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda

kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra möte får endast det som föranlett mötet  tas upp till behandling.

Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

 

STYRELSE

 

§ 23               Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex ledamöter jämte fyra suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot eller avgående ledamot inträder suppleant enligt årsmötesbeslut.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Denne har dock inte har rösträtt.

 

§ 24               Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen i föreningen beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall verka för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

att efterleva föreningens stadgar, övriga bindande avtal, bindande regler och beslut

att verkställa av årsmötet fattade beslut

att planera, leda och organisera arbetet inom föreningen

att ansvara för och förvalta föreningens medel

att tillställa revisorerna räkenskaper m.m.enligt § 29 och förbereda årsmötet

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden ta över ordförandens uppgifter.

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

§ 25               Kallelse, beslutsmässighet och omröstning                

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna

har begärt detta.  Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ordinarie ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet.

Vid sammanträdet skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordförande och en av mötet utsedd ledamot. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter och på kansliets personal enligt styrelsens bestämmande.  

 

§ 26               Överlåtelse av beslutsrätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till utskott, sektioner, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigade enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Ordinarie styrelseledamot får i händelse av förhinder att delta överlåta beslutanderätten till suppleant.

Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som sektionsstyrelsen har.

 

 

SEKTIONER

 

§ 27               Sektioner

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet en seniorsektion och en ungdomssektion

A-sektionen ansvarar för senior- och juniorverksamheten

U-sektionen ansvarar ungdomsverksamheten

 

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och erforderligt antal ledamöter.

Styrelse till de båda sektionerna föreslås av styrelsen och skall godkännas av årsmötet.

Minst en ledamot ur sektionsstyrelsen, ordförande/suppleant, skall ingå i föreningens styrelse.

 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som

sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

§ 28               Sektionens verksamhet och ekonomi

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som

denna bestämmer. Styrelsen gör eventuella ändringar i budgeten och planen som bedöms vara

nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

REVISORER           

§ 29               Revision                      

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelse-

protokoll och övriga handlingar.

Föreningens årsredovisningar skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

VALBEREDNINGEN

§ 30               Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet.

 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga de personer som skall föreslås för nästa mandatperiod.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag anslås på föreningens  kansli och hemsida som medlemsinformation

 

 

UTMÄRKELSER                          

§ 31               Utmärkelser

Föreningen utdelar utmärkelser till medlemmar enligt följande

 

Brons: 5 år som   aktiv funktionär eller 100 A-lagsmatcher

Silver: 10 år som  ”-                               200 ”-

Guld:   15 år som ”-                                300 ”-                     = hedersmedlem

Utmärkelser utdelas vid årsmöte eller annat lämpligt tillfälle.

 

FONDER

§ 33            Allmänt 

Föreningens fonder skall redovisas separat i föreningens årsbokslut.

Fondernas konton tecknas i förening av ordförande och kassör.

Fonderna skall ha eget plusgirokonto och/eller sparkonto i bank.

Vid upplösning av föreningen gäller § 9 och 13 även för fondens tillgångar.

Uppdaterad: 27 NOV 2017 20:52

 

gräsrotenny

Bingopalatset

stadium_small

190x207-banner-stadium

 

AVIS

Värmlands schakt

 

 

 

 

Postadress:
Karlstads BK - Fotboll
Bågegatan 3
65341 Karlstad

Kontakt:
Tel: 054-18 08 48
E-post: This is a mailto link

Se all info

TAG Reklam

 

Hyr City

Stavdal

Libergs

 

EY

 

Docero